Stöd och bidrag till utbildningsinsatser

Det finns många olika möjligheter för företag och andra organisationer att få ekonomiskt stöd och bidrag vid kompetensutveckling av sin personal och chefer.

Nedan listar vi några alternativ till stöd och bidrag vid utbildning i skrivande stund.

För din organisation

Företag och organisationer inom privat sektor med minst en anställd som har tecknat kollektivavtal samt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) har möjlighet att ansöka stöd vid arbetsmiljöutbildning som genomförs efter den 1 januari 2021.

Detta är ett initiativ från Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och arbetsgivare från privata företag kan från och med den 1 januari 2021 ansöka om stöd via AFA Försäkring som även listar villkor för bidraget.

Totalt finns det 75 MSEK att ansöka om – fördelat i delbelopp per år i 3 år – men det finns ett tak per företag och anställd. Se till att vara ute i god tid – förra gången stödet gavs tog det slut snabbt och det är ”först till kvarn”-principen som gäller. Stödet, som är en delfinansiering, ska särskilt gå till företagsgemensamma utbildningsinsatser där såväl chefer som arbetsmiljöombud och skyddsombud på arbetsplatsen deltar.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Utbildningarna kan vara s.k. öppna eller företagsanpassade, digitala online, fysiska kurser eller som e-learning och e-kurser.

Vi på Kompetens Express AB är godkänd utbildningsleverantör av AFA Försäkring för att få leverera arbetsmiljöutbildning som e-learning med möjlighet till stöd. De e-kurser som är godkända är: 

Även vårt systerbolag Advantum Kompetens AB är godkänd utbildningsleverantör för arbetsmiljöutbildning som öppen kurs i kurslokal (fysisk eller digitalt) eller vid företagsinterna utbildningsinsatser.

Kontakta oss för mer information eller bokning.

Uppdatering 2021-03-18

Arbetsgivare som söker korttidsstöd har samtidigt möjlighet att ansöka om ersättning för kostnader vid kompetensinsatser.
Anställda som går ner i arbetstid med korttidsstöd får möjlighet att höja sin
kompetens under den tid som frigörs. Arbetsgivaren kan fritt välja en
kompetensinsats som motsvarar behovet hos de anställda och arbetsgivaren.

Ersättning för kompetensinsatserna uppgår till 60 %  av dina kostnader som arbetsgivare, men du kan dock maximalt få 10.000 SEK per anställd för perioden januari till juni 2021. Du kan som arbetsgivare få ersättning både för interna och externa kompetensinsatser.

Ansökan öppnar 29 mars 2021 och du ansöker om ersättning för kompetensinsatser samtidigt som ansökan om korttidsstöd. När ansökan öppnar kan du ansöka retroaktiv ersättning från 1 januari 2021.

Kontakta oss gärna, tel. 08-441 81 00 eller info@kompetensexpress.se, om du vill få mer information eller boka in en kompetensinsats. Vi har utbildningar som kan matcha ert behov av kompetensinsats som gynnar både individ och organisation. Vi har e-kurser som den anställde kan genomföra i sin egen takt under den tid som frigörs under korttidsarbetet / korttidspermitteringen. Eftersom våra e-kurser är oberoende av tid och rum, kan de anställda genomföra kurserna oavsett vilken tid eller dag den frigjorda arbetstiden är aktuell. Se våra e-kurser här, som antingen köps till din egna lärportal eller som webblicenser.

Mer information om ansökan och villkor kan du få på Tillväxtverkets hemsida.

 

Uppdatering 2020-12-17

Regeringen har den 17 december 2020 beslutat om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete (korttidspermittering) att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbetet. Syftet är att underlätta möjligheterna att i samband med korttidsarbete genomföra insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare. Från och med den 1 januari 2021 kan arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden få ersättning för sina utbildningskostnader. Staten ersätter upp till 60% av kostnaden för kompetensinsatser som utförs under del av eller hela den tid som frigörs vid korttidsarbete. Ersättningens storlek är begränsad till ett visst högsta belopp per arbetstagare. I de flesta fall kommer maxbeloppet för ersättningen att vara 10.000 SEK per arbetstagare, och i vissa fall upp till 20.000 SEK per arbetstagare. Villkor och förutsättningar för ersättning av kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete kan du läsa mer om på Tillväxtverkets hemsida.

Kommer din organisation att genomföra kompetensinsatser vid korttidsarbete under år 2021 och söka ersättning för utbildningskostnader? Kontakta oss för att få veta mer om ersättningen och vilka e-kurser och e-learning ni kan genomföra.

 

Bakgrund hösten 2020 

Regeringen har föreslagit att 80 MSEK ska avsättas år 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kompetensutvecklingsinsatser. Därefter beräknas 15 MSEK för 2022 och 2023.

Syftet är att stärka arbetsgivares och arbetstagares möjligheter att använda tiden som frigörs under korttidsarbetet till att synliggöra eller höja kompetensnivån hos individen och företaget.

Om, och när, detta blir verklighet är ännu inte beslutat och därför heller inte hur stödet och ansökningsprocessen för arbetsgivaren i detalj ska vara utformat.

Förslaget säger att arbetsgivare som får stöd vid korttidspermittering ska ha möjlighet att få ersättning för 60 procent av kostnaderna, upp till ett högsta belopp per arbetstagare, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.

Det kan exempelvis handla om ersättning för att en arbetstagare ska utveckla en spetskompetens inom sitt område. Det skulle även kunna gälla fördjupning i ett viktigt digitalt verktyg eller att företaget köper in en kortare uppdragsutbildning från anordnare inom antingen det formella utbildningssystemet eller från utbildningsföretag.

Som arbetsgivare finns det en rad olika EU-projekt att ansöka till, som syftar till att kompetensutveckla din personal. Exempelvis flera ESF-projekt (Europeiska socialfonden) inom programområde 1 (PO1 Kompetensförsörjning).

ESF har även programområde 2 som syftar till att öka övergångarna till arbete för arbetslösa; och programområde 3, sysselsättningsinitiativet för unga vuxna.

Projekten är oftast regionala men kan även vara nationella eller internationella, och är ofta specifika för vissa uttalade branscher och näringar. Projekten ser olika ut men syftar ofta till att få så många som möjligt att utbilda sig inom ramen för projektet, på både företags- och individnivå.

Vissa projekt har projektgemensamma utbildningar, medan vissa projekt tillåter att fylla företagsspecifika eller individuella utbildningsbehov. Utbildningarna finansieras helt eller delvis av projektbudgeten.

Det är inte alltid helt enkelt att hitta dessa projekt, men ett bra ställe att börja söka beviljade och projekt som är igång är Projektbanken på Svenska ESF-rådets webbplats. ESF är EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen hos medlemsstaterna och uppgår till ca 10 % av EU:s totala budget, där ett av de prioriterade områdena är ökad utbildning och sysselsättning.

ESF är en av de europeiska strukturfonderna och investeringsfonderna, vilka även innefattar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Även inom dessa fonderna finns det olika projekt och initiativ till utbildning och kompetensutveckling för företag och organisationer att ansöka till.

Här hittar du aktuella utlysningar hos ESF om du funderar på att söka och driva ett projekt med ESF-finansiering.

Här i ESF:s Projektbanken hittar du aktuella projekt som är beviljade och som ditt företag kan söka att få medverka i.

I Tillväxtverkets Projektbank finns alla projekt som de beviljat stöd till, med nationell finansiering eller genom EU-finansiering.

Här hittar du projekt inom hela EU som finansieras genom EU:s regionpolitiska program.

För dig som anställd

Många fackförbund och fackföreningar ger olika typer av stöd och bidrag vid kompetensutveckling.

Dessa stöd riktar sig oftast till enskilda individer hos sina medlemmar och som exempelvis vill studera på kortare kurser eller längre utbildningsprogram. Fackförbunden riktar sina stöd olika, vissa till arbetslösa, varslade och personer i omställning bland sina medlemmar i fackförbundet, medan vissa har stöd till personer som vill stärka sin fortsatta anställningsbarhet, byta karriär (karriärväxla) eller bara fylla på sin kompetens inom sitt yrkesområde.

Ta kontakt med ditt fackförbund för att se vilka möjligheter som finns för din kompetensutveckling.

Genom din arbetsgivare och beroende på bransch kan du vara ansluten till en av de olika trygghetsfonderna och omställningsföretagen det finns. Din arbetsgivare kan ansöka om omställningsstöd för sina medarbetare som blivit varslade eller uppsagda på grund av arbetsbrist och behöver hjälp till omställning och nytt jobb.

I omställningsstödet brukar det ofta finnas möjlighet till hel- eller delvis finansiering av kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar, läromedel och böcker bland annat. Stödet är oftast individuellt och anpassas efter varje persons specifika utbildningsbehov.

Vissa omställningsorganisationer erbjuder även kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag i branscher som påverkats negativt av exempelvis permitteringar och korttidsarbete i syfte att stärka kompetensen för en fortsatt anställning eller för att stå bättre rustad vid omställning och eventuell annan anställning på annat företag eller i annan bransch.

Ta kontakt med din fackliga representant eller arbetsgivare för att se vilka villkor som gäller för ert eventuella omställningsstöd och möjlighet till utbildningsinsatser.

Mer info kommer här när eventuellt beslut är taget.

Stipendier

Den som söker efter stipendier har en mängd olika databaser och andra ställen att söka på. Är du yrkesverksam och ska studera eller göra en kompetensutvecklingsinsats finns det pengar och finansiering att söka på flera olika sätt. Dock har stipendierna oftast väldigt specifika målgrupper och branscher som de riktar sig till, och det är oftast en omfattande ansökningsprocess med begränsningar i belopp och antal beviljade personer.

Ett tips är att starta med att söka på internet i både kostnadsfria och avgiftsbelagda databaser för att se vad som finns. Utbildningssöktjänsten utbildning.se kan vara en bra start, de har nämligen en lång lista med olika stipendier att söka inom olika branscher och organisationer, samt tips hur du skriver din stipendieansökan.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.