Vad säger Arbetsmiljölagen?

Hur påverkar lagen verksamheten och vilka ansvarsområden har arbetsgivare och medarbetare? Vi har sammanställt lagens bestämmelser för att besvara dessa frågor.

Arbetsmiljölagen i korthet

Arbetsmiljölagen (AML) är en övergripande ramlag som talar om att alla på arbetsplatsen har ett ansvar för arbetsmiljön men att arbetsgivaren har huvudansvaret. Lagen säger att alla arbetsplatser måste arbeta aktivt och systematiskt med att förhindra ohälsa och olyckor i arbetet och skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska ske till vardags i den löpande verksamheten och det ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.

Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället och arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar – i såväl fysiskt som psykiskt avseende.

Medarbetare ska också ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation och vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.

Arbetsgivare måste också säkerställa nolltolerans mot all form av diskriminering och löpande arbeta aktivt och systematiskt med att främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Här måste arbetsgivaren även hålla sig till Diskrimineringslagens kriterier. Lagen gäller inte bara medarbetare utan också de som söker arbete eller praktik till verksamheten.

7 paragrafer

Vi har sammanställ 7 paragrafer från Arbetsmiljölagen för att tydliggöra dess bestämmelser:

Paragraf 1:

Alla har ett ansvar, chefer och anställda, men arbetsgivaren har det yttersta ansvaret.

Paragraf 2:

Lagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.

Paragraf 3:

Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Paragraf 4:

Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Paragraf 5:

Arbetstagare ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändringsarbete som rör hens eget arbete.

Paragraf 6:

Det ska eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Paragraf 7:

Det ska vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.

Arbetsmiljöpaketet

5 e-kurser som stärker arbetsmiljöarbetet

Vi har utvecklat en serie e-kurser som fokuserar på arbetsmiljö, bemötandekultur och värdegrund för att ge de bästa förutsättningarna att både uppfylla lagkrav och skapa trivsamma arbetsplatser där välmående är i centrum.

E-kurser som ingår i Arbetsmiljöpaketet: 

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.