Att utse ett skyddsombud – så fungerar det!

Upptäck hur det fungerar när skyddsombud/arbetsmiljöombud väljs ut. Lär dig om krav, facklig tillhörighet, och vilken rätt till utbildning skyddsombud har.

Vem kan utses som skyddsombud?

På en arbetsplats där minst fem medarbetare regelbundet arbetar ska ett eller flera skyddsombud utses. Antalet skyddsombud bestäms utifrån arbetsplatsens storlek, arbetets natur och arbetsförhållande. Skyddsombuden har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. De representerar medarbetarna och är ett stöd till chefer och arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor. Därför är det viktigt att den person som vill bli skyddsombud har insikt och ett intresse för just arbetsmiljöfrågor samt är väl förtrogen med arbetsförhållandena inom det skyddsområde som hen ska företräda. Skyddsombuden utses av lokal arbetstagarorganisation, oftast för en tidsperiod på tre år. 

Krävs facklig tillhörighet?

I princip är det inte nödvändigt att skyddsombudet behöver ha en facklig tillhörighet även om det vanligtvis är så. Om det finns flera fackliga organisationer representerade på arbetsplatsen kan de själva avgöra om de ska ha gemensamma skyddsombud eller välja varsitt. Det ska dock vara tydligt för arbetsgivaren hur ansvarsfördelningen mellan skyddsombuden ser ut. Skyddsombudet är representant för alla medarbetare inom sitt skyddsområde oavsett vilken facklig tillhörighet de har. Om det inte finns en lokal arbetstagarorganisation ska medarbetarna själva välja ett skyddsombud. Arbetsgivaren kan uppmuntra och bidra till en sådan urvalsprocess på arbetsplatsen, men det är medarbetarna som slutligen fattar beslutet.

När skyddsombudets har utsetts

Så snart skyddsombudet har valts ska den fackliga organisationen (eller medarbetarna) som valt skyddsombudet meddela arbetsgivaren skriftligt:

  • Skyddsombudets namn
  • Adress
  • Vilket skyddsområde hen har
  • Perioden för skyddsombudets uppdrag
  • Om det finns en eventuell ersättare 

Först när arbetsgivaren blivit informerad kan skyddsombudet börja verka i sitt uppdrag. Arbetsgivaren ska sedan informera medarbetarna på arbetsstället att det finns ett nytt skyddsombud. Viktigt att känna till är att om val eller information om utsett skyddsombud inte sker korrekt kan det vara så att skyddsombudets lagliga rättigheter och befogenheter inte gäller på grund av detta. 

Information och utbildning av skyddsombud

När arbetsgivaren fått informationen om att det nya
 skyddsombudet behöver arbetsgivaren informera medarbetarna om detta. Det kan ske på lite olika sätt, det kan skrivas på intranätet om sådant finns, det kan meddelas på arbetsplatsträffar, det kan gå ut en mejlslinga med mera.

Det nyutnämnda skyddsombudet har
rätt att få den utbildning som hen behöver för att klara sitt uppdrag. Facket och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar att ge skyddsombudet rätt utbildning. Ett skyddsombud behöver bland annat få en grundläggande utbildning i arbetsmiljö, och har också rätt till full lön under den tid som hen genomgår grundläggande och relevant utbildning för skyddsombudets uppdrag.

 

En e-kurs för skyddsombud

Upptäck vår e-kurs Rollen som skyddsombud. Lär dig vilka skyldigheter, befogenheter och arbetssätt som ingår i uppdraget. En utbildning för dig som skyddsombud/ arbetsmiljöombud men även för dig som chef för att få en förståelse för hur rollerna samspelar.

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.